PRUŠÁNKY, LEDNICE
Navigace: soukromá škola bojových umění > DŮLEŽITÉ INFORMACE

DŮLEŽITÉ INFORMACE

ETIKA

            Způsob chování, tedy ETIKA, je velmi důležitá pro všechna bojová umění. Etika učí bojovníky disciplíně a úctě k učiteli i svým spolubojovníkům. Je to taktéž prostředek, jak udržet na tréninku jasná pravidla chování a systematičnost. Samotná etika a etiketa v bojovém umění je obsah na jednu celou knihu, proto jsou níže uvedeny pouze zásadní pravidla chování.

Zásady:

 • respektovat svého učitele i jeden druhého
 • nezneužít naučené techniky
 • nediskutovat s učitelem o pravosti jeho výuky
 • při vstupu i odchodu z dojo (tělocvičny) provádět úklon ve stoje čelem do místnosti
 • nepoužívat Gi (cvičební oděv) nebo zbraně někoho jiného
 • udržovat Gi čisté
 • chovat se opravdově, nepřetvářet se
 • nikdy nelhat
 • nikoho nepomlouvat
 • pomáhat slabším a mladším
 • chovat se slušně a ke všem s úctou
 • nezradit své přátele
 • několik minut před cvičením již sedět připraven a tiše meditovat
 • při nástupu sedí žáci v seiza (sed na patách) dle hierarchie technických stupňů
 • přijde-li žák z nevyhnutelného důvodu pozdě na trénink, musí čekat v seiza na kraji dojo, než jej učitel vyzve, aby se zapojil do cvičení.
 • okamžitě reagovat na výzvy a povely učitele
 • chce-li žák učiteli položit otázku, ukloní se a vyčká, až jej učitel vezme na vědomí
 • když žák přijímá rady a pokyny učitele, pozorně poslouchá. Když učitel skončí, žák se mu ukloní
 • poskytuje-li učitel někomu radu, může žák pozastavit cvičení a dívat se. Když učitel skončí, žák se mu ukloní
 • dbát osobních rad svého učitele
 • respektovat ty, kdo jsou více zkušení. Nikdy se nepřít o techniku.
 • nikdy neopravovat učitelovu formulaci techniky
 • udržovat pořádek a čistotu v dojo
 • před tréninkem sundat ze sebe všechny ozdoby, náramky, hodinky, šperky.
 • v průběhu učitelova výkladu je žák v klidu a tiše

 

BEZPEČNOST

Zásady:

 • když soupeř poklepe na žíněnku nebo vaše či své tělo více než jedenkrát, dává tím najevo, že se vzdává.Uvolněte jej.
 • neprovádějte techniky, u kterých si nejste jisti správným provedením
 • před hodem se přesvědčte, zda je místo dopadu volné a bezpečné
 • při tréninku pák, škrcení a držení si vypracujte citlivost a dbejte značné opatrnosti

 

PRÁVNÍ MINIMUM

NUTNÁ OBRANA

Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem není trestným činem.

-nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zřejmě nepřiměřená způsobu útoku

-k nutné obraně je oprávněn kdokoliv, kdo odvrací útok, který hrozí jemu nebo jinému

-nutná obrana směřuje proti útoku fyzické osoby nebo poštvaného zvířete - toto se posuzuje jako útok člověka, který zvíře použil jako prostředek k útoku

-musí se jednat o útok společensky nebezpečný, tzn. že směřuje proti chráněnému zájmu.

 

Útok přímo hrozí nebo trvá:

-útok má bezprostředně nastat a je jasné, že bude bezprostředně následovat za hrozbou

-jedná se o případy, kdy útok přechází ze stádia přípravy do stádia pokusu

Útok přímo trvající:

-nutnou obranu lze realizovat do faktického ukončení útoku

-útok musí existovat v realitě

Následek jednání v nutné obraně:

-nejde o nutnou obranu, byla-li zjevně nepřiměřená způsobu útoku

-útočníkovi lze způsobit i větší škodu než hrozila z jeho útoku, nesmí však mezi nimi být hrubý nepoměr

-obrana, aby byla efektní, musí vždy být intenzivnější a musí užít účinnější prostředky, jinak útoku neodolá

 

Vybočení z mezí nutné obrany:

-obrana nebyla s útokem současná - v obraně se pokračovalo, když útok skončil

-obrana byla zjevně nepřiměřená povaze útoku - jedná se o nepřiměřenost, co do intenzity

-obrana byla domnělá - odvracel se neexistující útok

 

KRAJNÍ NOUZE

Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem, není trestným činem.

 

Podmínky krajní nouze:

-odvrací se nebezpečí

-nebezpečí hrozí přímo, tj. bezprostředně

-nebezpečí nelze za daných okolností odvrátit jinak

-způsobený následek nesmí být zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil.

-ten, komu nebezpečí hrozí, nemá povinnost jej snášet

 
© bojoveumeni.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma